Dễ dàng xử lý nghiệp vụ Báo cáo và Thanh toán với Schools.vn

 • Cơ quan quản lý có thể quản lý dữ liệu Trường học, Cán bộ giáo viên và nhân viên, Học sinh
 • Trường học có thể được điều hành theo kế hoạch quản lý giáo dục.
 • Schools.vn cung cấp phiên bản cho máy tính và ứng dụng di động.
 • Bạn có thể dễ dàng kiểm tra, xử lý nghiệp vụ kể cả khi không có máy tính.
 • Chúng tôi xây dựng hệ thống điểm danh sử dụng thẻ học sinh, giúp theo dõi điểm danh nhanh chóng và chính xác.

Bạn muốn đăng ký sử dụng Schools.vn?

Quản lý Trường trực thuộc

Thu gọn Mở rộng
 • Quản lý trường

  Đăng ký và quản lý Trường học trong khu vực phụ trách.

 • Quản lý Giáo viên nhà trường

  Có thể tra cứu và chỉnh sửa thông tin của tất cả Cán bộ giáo viên trong khu vực phụ trách.

 • Quản lý Học sinh

  Có thể tra cứu và chỉnh sửa thông tin tất cả Học sinh trong khu vực phụ trách.

Tra cứu Chương trình giáo dục

Thu gọn Mở rộng
 • CT giáo dục hiện tại

  Cung cấp thông tin Chương trình giáo dục áp dụng theo Chính sách hiện hành.

 • CT giáo dục cũ

  Có thể xem Danh sách và Nội dung chi tiết các Chính sách giáo dục cũ.

Quản lý Lịch

Thu gọn Mở rộng
 • Đăng ký Ngày nghỉ

  Có thể tùy chỉnh ngày nghỉ riêng ngoài ngày lễ quốc gia.

 • Đăng ký sự kiện

  Có thể đăng ký sự kiện theo khu vực và có thể tùy chỉnh có tổ chức học hay không.

 • Tùy chỉnh mức độ công khai Lịch

  Tùy chỉnh Không công khai đối với Trường nếu là Lịch nội bộ của Cơ quan quản lý.

Thông báo

Thu gọn Mở rộng
 • Kiểm tra trạng thái nhận

  Cho phép kiểm tra xem Người nhận đã đọc thông báo hay chưa

 • Cài đặt người nhận

  Dễ dàng cài đặt người nhận bằng cách tìm kiếm Cán bộ giáo viên hoặc chọn Nhóm chung.

 • Đính kèm tệp

  Hỗ trợ chức năng đính kèm tệp bao gồm văn bản, hình ảnh, video.

Báo cáo

Thu gọn Mở rộng
 • Tình hình báo cáo

  Có thể kiểm tra thời gian báo cáo, người báo cáo theo thời gian thực.

 • Cài đặt đối tượng

  Dễ dàng cài đặt người nhận bằng cách tìm kiếm Cán bộ giáo viên hoặc chọn Nhóm chung.

 • Đính kèm tệp

  Hỗ trợ chức năng đính kèm tệp bao gồm văn bản, hình ảnh, video.

Khen thưởng/Kỷ luật

Thu gọn Mở rộng
 • Quản lý Khen thưởng

  Có thể thêm thông tin Khen thưởng cho đối tượng là Trường học, Giáo viên, Học sinh trong trường.

 • Quản lý Kỷ luật

  Có thể thêm thông tin Kỷ luật cho đối tượng là Trường học, Giáo viên, Học sinh trong trường.

 • Quản lý lịch sử

  Đảm bảo an toàn trong việc quản lý bằng cách số hóa lịch sử thông tin.

Tra cứu Thống kê

Thu gọn Mở rộng
 • Thống kê Trường học

  Cung cấp Thống kê Trường học trong khu vực phụ trách.

 • Thống kê Giáo viên/ Xem số liệu thống kê giáo viên trong khu vực phụ trách chỉ trong nháy mắt.

  Xem số liệu thống kê giáo viên trong khu vực phụ trách chỉ trong nháy mắt.

 • Thống kê Học sinh

  Cho phép kiểm tra số liệu thống kê Hoàn thành chương trình học của học sinh trong khu vực phụ trách.

Quản lý Trường hiện tại

Thu gọn Mở rộng
 • Quản lý trường

  Cho phép tra cứu và chỉnh sửa thông tin nhà trường.

 • Quản lý Cán bộ

  Cho phép tra cứu và chỉnh sửa thông tin Cán bộ trong trường.

 • Quản lý Học sinh

  Cho phép tra cứu và chỉnh sửa thông tin Học sinh trong trường.

Quản lý Hồ sơ học sinh

Thu gọn Mở rộng
 • Nhập học/Tốt nghiệp/Chuyển cấp

  Cho phép kiểm tra và phê duyệt học sinh dự định Nhập học, Tốt nghiệp, Chuyển cấp.

 • Chuyển đến/Chuyển đi

  Gửi yêu cầu và phê duyệt trực tuyến cho học sinh chuyển trường

 • Tạm nghỉ học/Quay lại học

  Cho phép quản lý học sinh chuyển trường, nghỉ học và quay lại trường.

Quản lý Lịch

Thu gọn Mở rộng
 • Đăng ký ngày nghỉ

  Cho phép tùy chỉnh ngày nghỉ riêng ngoài những ngày nghỉ quốc gia.

 • Đăng ký sự kiện

  Có thể đăng ký Sự kiện trong trường và cài đặt tổ chức học hay không.

 • Tùy chỉnh mức độ công khai Lịch

  Tùy chỉnh Không công khai đối với Lịch không thể công khai ngay.

Quản lý đào tạo

Thu gọn Mở rộng
 • Quản lý môn học

  Có thể cài đặt môn học áp dụng riêng cho từng trường.

 • Giáo viên phụ trách môn học

  Có thể cài đặt giáo viên phụ trách tiết học cho từng môn

 • Quản lý Thời khóa biểu

  Có thể đăng ký tiết học và cài đặt thời khóa biểu cho từng lớp.

Thông báo

Thu gọn Mở rộng
 • Kiểm tra trạng thái nhận

  Có thể kiểm tra xem Người nhận đã đọc thông báo hay chưa.

 • Cài đặt người nhận

  Cho phép cài đặt người nhận là Cán bộ, Phụ huynh, Học sinh để gửi thông báo.

 • Đính kèm tệp

  Hỗ trợ chức năng đính kèm tệp bao gồm văn bản, hình ảnh, video.

Yêu cầu báo cáo

Thu gọn Mở rộng
 • Tình hình báo cáo

  Có thể kiểm tra thời gian báo cáo, người báo cáo theo thời gian thực.

 • Cài đặt đối tượng

  Dễ dàng cài đặt đối tượng bằng cách tìm kiếm Cán bộ V/GV hoặc chọn Nhóm chung.

 • Đính kèm tệp

  Hỗ trợ chức năng đính kèm tệp bao gồm văn bản, hình ảnh, video.

Quản lý thu phí

Thu gọn Mở rộng
 • Tình hình nộp phí

  Cho phép kiểm tra xem ai đã nộp phí, thời gian và phương thức nộp theo thời gian thực.

 • Đối tượng nộp

  Có thể gửi yêu cầu thanh toán tới Giáo viên, Học sinh hoặc Phụ huynh.

 • Thanh toán di động

  Cung cấp tiện ích thanh toán di động.

Khen thưởng/Kỷ luật

Thu gọn Mở rộng
 • Quản lý khen thưởng

  Có thể thêm thông tin Khen thưởng cho đối tượng là Cán bộ, Học sinh trong trường.

 • Quản lý kỷ luật

  Có thể thêm thông tin Kỷ luật cho đối tượng là là Cán bộ, Học sinh trong trường.

 • Quản lý lịch sử

  Đảm bảo an toàn trong việc quản lý bằng cách số hóa lịch sử thông tin.

Tra cứu thống kê

Thu gọn Mở rộng
 • Thống kê giáo viên

  Xem số liệu thống kê giáo viên trong khu vực phụ trách chỉ trong nháy mắt.

 • Thống kê học sinh

  Cho phép kiểm tra số liệu thống kê Hoàn thành chương trình học của học sinh trong khu vực phụ trách.

Bảng điều khiển

Thu gọn Mở rộng
 • Xem Thời gian biểu

  Cho phép kiểm tra Thời gian biểu mới nhất từ nhà trường.

 • Kiểm tra nghiệp vụ

  Cho phép xem danh sách Thông báo đã nhận và Nghiệp vụ cần báo cáo còn lại.

 • Thời khóa biểu

  Giáo viên bộ môn có thể xem Thời khóa biểu tiết học trong ngày.

Quản lý điểm danh

Thu gọn Mở rộng
 • Điểm danh điện tử

  Đồng bộ với Hệ thống điểm danh điện tử và tự động hiển thị có hay vắng mặt.

 • Điểm danh theo tiết học

  GVBM có thể theo dõi trạng thái điểm danh của học sinh theo từng tiết học.

 • Điểm danh theo ngày

  GVCN có thể quyết định trạng thái điểm danh cuối cùng cho học sinh.

Quản lý Kết quả học tâp

Thu gọn Mở rộng
 • Nhập KQ học tập

  Nhập điểm kiểm tra và số hóa kết quả.

 • Bảng điểm

  Có thể tạo Bảng điểm dựa theo Kết quả thi

Báo cáo trực tuyến

Thu gọn Mở rộng
 • Yêu cầu báo cáo

  Có thể gửi yêu cầu báo cáo online tới Cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường.

 • Đính kèm tệp

  Cung cấp tính năng đính kèm file văn bản, ảnh, video.

Ứng dụng di động

Thu gọn Mở rộng
 • Điểm danh tiết học

  Cho phép giáo viên kiểm tra điểm danh qua ứng dụng ngay cả khi đang di chuyển.

 • Thông báo

  Cho phép gửi và nhận thông báo ngay lập tức qua ứng dụng.

 • Liên lạc

  Có thể xem thông tin liên lạc của giáo viên và học sinh trong trường.

Quản lý con cái

Thu gọn Mở rộng
 • Tình hình đến trường

  Phụ huynh có thể kiểm tra xem con đã đến trường an toàn chưa.

 • Thời khóa biểu của con

  Xem lịch học của con ngay trên ứng dụng.

Thông báo

Thu gọn Mở rộng
 • Thông báo ứng dụng

  Xem nhanh Lịch của nhà trường và những thông tin quan trọng qua ứng dụng.

 • Thông báo

  Cho phép kiểm tra thông báo của tất cả các con tại cùng một nơi.

 • Thanh toán di động

  Nộp học phí an toàn và dễ dàng qua ứng dụng.

Bảng điểm

Thu gọn Mở rộng
 • Kết quả từng học kỳ

  Kiểm tra sự tiến bộ trong Kết quả học tập của con theo từng học kỳ.

 • Điểm thi (THCS/THPT)

  Cho phép xem điểm trung bình và điểm thi chi tiết của con.

 • Nhận xét của giáo viên

  Có thể xem Nhận xét đánh giá của giáo viên con.

Liên hệ

Thu gọn Mở rộng
 • Liên lạc với giáo viên

  Phụ huynh có thể xem thông tin và liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm.

 • Liên lạc với bạn cùng lớp

  Phụ huynh có thể xem liên lạc của các bạn cùng lớp với con mình.

Thông báo

Thu gọn Mở rộng
 • Thông báo

  Cho phép xem ngay thông báo được gửi từ giáo viên mà không cần phiền do phải viết tay.

 • Thanh toán di động

  Nộp học phí an toàn và dễ dàng qua ứng dụng.

Thời khóa biểu

Thu gọn Mở rộng
 • Thời khóa biểu ngày

  Cho phép xem chi tiết Lịch học từng ngày

 • Thời khóa biểu tuần

  Cho phép xem nhanh thời khóa biểu của cả tuần.

 • Thời khóa biểu hôm nay

  Hiển thị thời khóa biểu trong ngày để có thể chuẩn bị trước cho tiết học tiếp theo.

Bảng điểm

Thu gọn Mở rộng
 • Kết quả từng học kỳ

  Kiểm tra sự tiến bộ trong Kết quả học tập của bản thân theo từng học kỳ.

 • Điểm thi (THCS/THPT)

  Có thể xem điểm trung bình và điểm thi chi tiết của mình.

 • Nhận xét của giáo viên

  Có thể xem nhận xét của giáo viên về Kết quả học tập của mình.

Liên hệ

Thu gọn Mở rộng
 • Liên lạc với giáo viên

  Học sinh có thể xem thông tin và liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm lớp.

 • Liên lạc với bạn cùng lớp

  Học sinh có thể xem liên lạc của các bạn cùng lớp với mình.

Đăng ký sử dụng Schools.vn như thế nào?

Liên hệ đăng ký

Đến trường (Kiểm tra địa điểm lắp đặt)

Hợp đồng sử dụng

Cài đặt thiết bị và phần mềm

Đào tạo Hướng dẫn sử dụng

Bắt đầu sử dụng